ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DATE ON ME

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Date on Me en op alle overeenkomsten die

       Date on Me sluit met haar opdrachtgever.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 De overeenkomst

2.1 Alle offertes van Date on Me zijn vrijblijvend en gelden binnen de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen

      termijn is aangegeven, geldt een termijn van veertien dagen na de dag waarop de offerte is uitgebracht. Bij

      uitblijven van acceptatie binnen de gestelde termijn vervalt de offerte.

2.2 De overeenkomst tussen Date on Me en opdrachtgever komt tot stand door  ondertekening van de offerte

       binnen de in het eerste lid genoemde termijn. De offerte kanzowel per post als per e-mail worden geretourneerd

       en is in beide gevallen bindend.

2.3 De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door deze algemene voorwaarden, het aanbod en de

       opdrachtbevestiging, voor zover door Date on Me aanvaard.

2.4. Vanaf het moment dat u een (contractueel bindende) relatie met Date on Me aangaat fungeert deze slechts als

       tussenpersoon.

 

Artikel 3 Disclaimer

Date on Me behandelt alle verstrekte persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid. Hierop is de

Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Date on Me geeft persoonsgegevens

niet door aan derden. Uitzondering hierop is de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de

boeking van accommodatie, huur activiteiten etc.

 

Artikel 4 Overmacht

In geval van verhindering of belemmering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van

overmacht is Date on Me gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of een

gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Indien periodiek uit te voeren werkzaamheden door overmacht

gedurende een periode niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, vindt er geen korting plaats

op de voor die periode overeengekomen totaalprijs. Indien de overmachttoestand langer dan een week

duurt, zijn zowel Date on Me als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk of per e-mail

geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 5 Verzending cadeaus

5.1 Voor zover de dienst van Date on Me bestaat uit het leveren van een verrassingscadeau zal Date on Me –

      evenals de door haar ingeschakelde bedrijven – er op toe zien dat uw bestelling met de grootst mogelijke

      zorgvuldigheid wordt klaargemaakt en verzonden.

5.2 Date on Me zal de wijze van verzending kiezen en daarbij uitsluitend gebruik maken van gerenommeerde

      postorder- en koerierbedrijven. Mocht opdrachtgever in afwijking van de door Date on Me verkozen of

      geadviseerde verzendwijze op andere wijze de kit willen laten bezorgen, dan zal Date on Me voor de wijze van

      bezorgen, noch voor de gevolgen daarvan, aansprakelijk kunnen worden gehouden.

5.3 Mocht ondanks deze zorgvuldige wijze van klaarmaken en verzenden bij aflevering schade worden

      geconstateerd bij opdrachtnemer, dan zal opdrachtnemer de schade (doen) aantekenen op de afleverbon én

      Date on Me binnen 24 uur van de geleden schade op de hoogte stellen. Na ommekomst van 24 uur vanaf het

      moment van aflevering kan Date on Me niet langer aansprakelijk worden gehouden voor schade, welke het

      gevolg is van de wijze van verpakken of verzenden van het cadeau.

 

Artikel 6 Prijzen en prijswijziging

6.1 De in de aanbieding geoffreerde prijs betreft een totaalprijs, waarin zowel de werkzaamheden van Date on Me

       als de door haar ingeschakelde diensten van derden zijn verdisconteerd.

6.2 Niet inbegrepen in de prijs zijn activiteiten, die buiten de overeengekomen date om al dan niet op eigen initiatief

      worden ondernomen. Extra kosten dienen ter plekke met de (extra) dienstverlenende organisatie te worden

      afgerekend tenzij van tevoren hiervoor een garantie is afgegeven.

6.3 Alle prijzen zijn inclusief het in Nederland geldende BTW tariefvan 6% en 21% 

6.4 Date on Me is gerechtigd aan haar doorberekende prijswijzigingen van door haar gecontracteerde of te

      contracteren derden door te voeren in haar prijs, zonder dat deze wijziging aanleiding kan zijn tot een gehele of

     gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden in euro’s. Opdrachtgever zal vijftig procent van de

      overeengekomen totaalsom voldoen bij het ontstaan van de overeenkomst, mitsdien bij acceptatie van de

      aanbieding, en het restant uiterlijk zeven werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst.

7.2 Betaling van Date on Me cadeaubonnen dient te worden voldaan voor afgifte, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Betaling dient te geschieden middels een bankoverschrijving.

7.4 Indien de betaling niet tijdig is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dit verzuim geeft Date

       on Me, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, zonder

       enige aansprakelijkheid aan de zijde van Date on Me. Bij annulering geldt artikel 8.

 

Artikel 8 Annulering

8.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren tot zeven werkdagen voor de datum, waarop uitvoering van de

      overeenkomst dient plaats te vinden. Indien Date on Me evenwel in de periode tussen het ontstaan van de

      opdracht en het moment van annulering kosten heeft moeten maken, die te maken hebben met de uitvoering

     van de opdracht, zullen deze kosten aan opdrachtgever worden doorberekend.

8.2 Binnen een week voor uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever niet langer gerechtigd zijn de opdracht te

      annuleren, althans zal de overeengekomen som volledig in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Algemene voorwaarden derden & Date on Me

9.1 Indien Date on Me voor de uitvoering van een date zal worden geconfronteerd met algemene voorwaarden van

       door haar in te huren derden, zullen deze voorwaarden, voor zover niet strijdig met de voorwaarden van Date on

       Me, mede van toepassing zijn.

9.2 Date on Me zal de algemene voorwaarden de opdrachtgever bij de bevestiging van de opdracht toezenden.

 

Artikel 10 Eigen risico

10.1 Alle activiteiten op locatie zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. Date on Me is niet aansprakelijk voor

        verlies of diefstal van welke aard dan ook, dan wel persoonlijk letsel van een opdrachtgever of zijn/haar date,

         ongeacht op welke wijze dit is ontstaan. Tevens is opdrachtgever zelf aansprakelijk voor schade aan

        accommodaties en eventueel ter beschikking gestelde materialen. Rekeningen zullen dan ook direct aan

        opdrachtgever worden doorgestuurd en deze is verplicht de schade rechtstreeks aan de eisende partij te

        voldoen.

10.2 Deelname aan sportieve activiteiten is voor iedere deelnemer op eigen risico. U dient zich er als opdrachtgever

        van bewust te zijn dat alle activiteiten van de deelnemers een meer dan voldoende psychische en fysieke

        gezondheid en goede concentratie vereisen. Date on Me is niet verantwoordelijk voor opgelopen letsel tijdens

       sportieve activiteiten.

 

Artikel 11 Klachtenafhandeling

11.1 Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen binnen 48 uur na uitvoering van de opdracht schriftelijk,

         per brief of e-mail, aan Date on Me kenbaar te worden gemaakt, waarna Date on Me eveneens binnen 48 uur

         schriftelijk op de klacht zal reageren.

11.2 Indien Date on Me niet binnen de gestelde tijdslimiet een klacht ontvangt verklaart opdrachtgever volledig

         tevreden te zijn over de geleverde diensten.

11.3 Wanneer een klacht gedeponeerd is, geeft dat de opdrachtgever geen recht om de betaling op te schorten of

        te herroepen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht ten overstaan van de rechtbank Rotterdam.

 

 

Download
algemene voorwaarden Date on Me
voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 18.4 KB